Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce
Poniżej zestawienie wytycznych/dokumentów/poradników dotyczących turystyki rowerowej:
 1.  Uchwała nr 1/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim
  Uchwała zawiera:
  o   Koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce;
  o   Podręcznik do projektowania tras rowerowych
 2.  Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (projekt)        
 3. Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego wraz z Katalogiem przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-bezpiecznego-ruchu-rowerowego
 4. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP (m.in. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych ) – w załaczniku
 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393, z późn. zm.)
  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/454
 6.  Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych (PDF w języku polskim)
 7. Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego. Podręcznik. Materiał służący zwiększaniu potencjału uczestników projektu mobile2020. http://www.mobile2020.eu/fileadmin/Handbook/podrecznik-mobile2020.pdf
 8. EU Cycling Strategy 2017 r. https://ecf.com/eu_cycling_strategy
 9. The European Cycle Route Network Eurovelo Study http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-TRAN_ET(2012)474569
 10. Jak zdobyć fundusze europejskie na inwestycje rowerowe. Przewodnik dla Polski po procesie programowania dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021 - 2027 - PDF
 11. Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie - PDF
  Wykonawcą badania była firma EU-Consult sp. z o.o & Utilia sp. z o.o., a okres jego realizacji przypadał od 23 czerwca 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.
 12. Małopolskie Centrum Rozwoju Regionalnego: Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 13. 
 13. Studium wykonalności wspólnego systemu certyfikacji usług przyjaznych rowerzystom krajów Grupy Wyszehradzkiej, wypracowane w ramach projektu "Cyclists Welcome in V4" finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki - PDF